thuật dân sao giải hạn

Tìm hiểu cúng sao giải hạn, không nên theo cảm tính

Bàn_thờ_Phật_Trùm Trong thuật dâng sao, mặc định có những sao xấu và sao tốt, nhưng mỗi sao đều có thời điểm thuận lợi hoặc không thuận lợi riêng. Vì vậy, trong một năm không phải sao nào cũng xấu. Những ngày đầu xuân, các chùa thường tổ chức làm lễ cúng sao giải hạn cho người